آدرس : تهران، مهرآباد جنوبی، خیابان توکلی، خیابان انصاری
تلفن : 66645436
آدرس رايانامه : school osveh9 ir